Symposium: Kunst og næring

Symposium: Kunst og næring

 
Esther Maria Bjørneboe

Esther Maria Bjørneboe

 
Ellen Andrea Wang

Ellen Andrea Wang

 
Henning Mongstad

Henning Mongstad

 
Screenshot 2019-09-03 at 10.38.13.png
 
Tellef Øgrim

Tellef Øgrim

 
Screenshot 2019-09-03 at 10.40.14.png

News for Madstun


Symposium: Kunst og næring

Detaljert program for symposium 5/6 september
5 sept
kl 13.30. Velkommen ved Tone/Jon og Christelle- litt om initiativet og hvorfor vi er her.
13.45 Første innleder: Ester Marie Bjørneboe
14.15 spørsmål, kort debatt
14.30 Neste innleder: Jon Balke
15.00 spørsmål, kort debatt
liten pause- tapas
15.30 Neste innleder: Ellen Andrea Wang
16.00 spørsmål, kort debatt
16.15 Neste innleder: Tellef Øgrim
16.45 Spørsmål - kort debatt
liten pause
17.00 Åpen debatt- Moderator: Bjørn Myskja
avslutt ca 18
6 september
11.00 første innleder: Bjørn Myskja
11.30 spørsmål debatt
11.45 Neste innleder Henning Mongstad
12.15 Spørsmål debatt
12.30 Pause Tapas
13.00. Kunstnerisk innslag:
13.20 Generell debatt. Moderator: Bjørn Myskja
15.30 Evt en slags oppsummering. Eventuelt slutt tekst.
16.30 Takk for nå.


Innleder - Esther maria Bjørneboe

Teaser: 
Refleksjoner rundt billedkunst og penger
Ved Ester Bjørneboe, billedkunstner

Hvorfor er billedkunstnere blant landets mest lavlønte? Hvordan kan visuell kunst passe inn i oppmerksomhetsøkonomien? Er det i det hele tatt mulig å snakke om entreprenørskap i en nesten pengeløs økonomi? Hvorfor er billedkunstnere blant landets mest lavlønte? Hvordan kan visuell kunst passe inn i oppmerksomhetsøkonomien? 

For å nærme oss noe som kan forklare hvorfor billedkunstnerne ligger lavest på lønnsstigen må vi se på hvordan systemet rundt billedkunstneren er organisert. - Billedkunstneres inntektsmulighet har tradisjonelt sett kommet fra salg av verk, enten som oppdrags-kunst og utsmykking eller salg fra galleri. Men, billedkunst benyttes på mange flere områder, og det jobbes derfor på mange plan innen kunstner-politikken for å synliggjøre at jobben vi gjør - skal betales for, på lik linje som andre som utfører arbeid. 
Billedkunstnerne er, som oftest, totalleverandør og har økonomisk hovedansvar i de fleste ledd i frembringelsen av et kunstverk, både innen oppdrag og utstilling. Kunstinstitusjonen stiller sjelden med honorar eller vederlag, men om det skjer er det ofte en symbolsk sum for visningen. Er du heldig dekkes frakt en vei. Kunstnerne er derfor avhengig av å søke støtte, eller jobbe med annet arbeid, for å ha råd til å produsere kunst og vise kunsten sin. Hvorvidt det blir salg eller ikke er jo ofte derfor det store spørsmålet.. og som kjent er ikke all kunst er like salgbart. Men kunst som er produsert for, og vises i en kunstinstitusjon, har en stor verdi for institusjonen. Det er dette de lever av. - Vårt felt, billedkunsten, har derfor i den senere tid jobbet aktivt via kunstnerorganisasjonene med å få på plass en skikkelig honorarordning og forbedring av utstilingsvederlagsordningen, samt gjøre brukere av billedkunst på nett (være seg museer og arkiver, og private) mer bevisste på at det skal betales for bruk/kopiering av bilder digitalt.

Billedkunstner Esther Maria Bjørneboe er maler og tegner, bor og arbeider i Oslo og er utdannet ved Institutt for Farge ved Statens Håndverks- og Kunstindustri Skole. Hun har mottatt Statens Garantiinntekt for Kunstnere og har en lang rekke utstillinger bak seg. Hun er innkjøpt til private og offentlige samlinger og har gjennomført utsmykkingsoppdrag for offentlige bygg (bla. i Oslo kommune og for KORO). Parallelt med utstillingsvirksomheten har hun tatt oppdrag som avistegner/rettstegner for dagspressen; NRK, Dagsrevyen og Morgenbladet m.fl. Kunstpolitisk har hun, i tillegg til sin kunstnerpraksis, deltatt aktivt i diverse styrer relatert til Kunstnerøkonomien, blant annet Kunstnerforbundet, BONO, Billedkunstnernes Vederlagsfond, RSU, Oslo kommunes Kunstordning, Kopinor, Lorck Schive Kunstpris, NBK og LNM.


Innleder - Ellen Andrea Wang

Teaser:
Kunstfeltet sett fra en nykommer
Ved Ellen Andrea Wang, musiker

Hvordan orienterer man seg? Hvordan skaper man en karriere? Hvem skal man alliere seg med?

- Musikken og musikere skal fungere som ferskvare i en musikkbransje. En skal til stadighet være aktuell, å gi ut en singel på en fredag er i dag like vanlig som å kjøpe dopapir. Spotify fungerer som et fengsel for musikken, der har vi murt oss selv inn med elendige dealer og lar de rike stjele fra de fattige skaperne. Vi har bare oss selv å takke? Arrangører som booker og anerkjenner artister og band etter antall streams. En umusikalsk verden hvor kvantitet kjemper mot kvalitet. Holder det egentlig å bare være «god nok" til å spille i 2019? eller bør du ha minst 35k instagramfølgere for å oppnå noe form for suksess? Hvordan skal du som ung og lovende forholde deg til alle disse ytre faktorene når du avslutter musikkstudiet, vil satse videre på musikk og skal ut i verden?

Ellen Andrea Wang


Innleder - Henning Mongstad

Teaser:
Refleksjoner omkring kunstens forhold til finansieringen, eller omvendt
Ved Henning Mongstad, Norsk Kulturråd

Hvordan plasserer offentlig finansiering seg i kunstmarkedet? Hva forventes av kunstnerne i balansen mellom egen inntjening, offentlig støtte og privat kapital?

- Hva forventes av kunstnerne i balansen mellom egen inntjening, offentlige tilskudd og privat kapital? Hvordan forholder offentlig forvaltning seg til balansen mellom formidling og produksjon?
Kulturrådet har i 2018 igangsatt et treårig utviklingsprosjekt med arbeidstittel «Kulturøkonomi». Målet med prosjektet er å styrke verdikjedene, fra ideen oppstår til produksjon og til produktet når publikum, og å bidra til at kunst- og kulturuttrykkene når et større marked og et bredere publikum. Hvilken betydning kan dette ha for kunstnerne?

Henning Mongstad er utdannet ved institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo og ved Norges Musikkhøgskole. Han har i en årrekke jobbet som musiker, hovedsakelig innenfor den kommersielle delen av musikkbransjen. I 2012 ble han ansatt som seniorrådgiver i Kulturrådets musikkseksjonen. Ansvarsområdet har i størst grad vært knyttet til turnestøtteordninger og platebransje, men han har også jobbet med arrangør- og festivalfeltet, deltatt på en rekke dialogmøter, og kjenner Kulturrådets portefølje godt. Kulturrådet har i 2018 startet et 3-årig utviklingsprosjekt med arbeidstittel Kulturøkonomi. Prosjektet er forankret i Kulturrådets Strategi (2018-2022) hvor en styrket og helhetlig satsing på kunstnerøkonomi, institusjonsøkonomi og kreativ næring står sentralt. Kulturøkonomiprosjektet skal jobbe på tvers av alle avdelinger i fagadministrasjonen og er initiert av Kulturrådet selv. Henning er en av totalt fire personer som skal jobbe fulltid med dette prosjektet de neste tre årene.


Innleder - Bjørn Myskja

Teaser:

Refleksjoner om kunst og verdi
Ved Bjørn Myskja, prodekan for forsking og kunstnerisk utviklingsarbeid, NTNU

Hvor kommer kunsten fra? Hva er kunstens vesen? Er kunsten viktig? Har kunst verdi i dagens virkelighet – og i så fall: hva slags? Hvordan forstå ideen om kunstens egenverdi i en tid der økonomisk gevinst er den verdimessige grunnstandard? Kan kunst forstås som næringsvirksomhet? Hva er i så fall kunstnerisk næringsvirksomhet? Hva er forholdet mellom ‘kunst for kunstens skyld’ og næringsvirksomhet? Bør man dokumentere eller måle slik næringsvirksomhet (uten at den besmittes)? Kan man måle den? Hvordan?

Bjørn Myskja er professor i etikk og politisk filosofi og prodekan for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Det humanistiske fakultet, NTNU. Doktoravhandlingen dreide seg om det sublime i Kants estetikk og etikk, med henblikk på modernistisk litteratur. Myskja har siden hovedsakelig arbeidet innen anvendt etikk, gjerne i tverrfaglige forskningsprosjekt i samarbeid med teknologer, medisinere og samfunnsvitere, der hans bidrag har basert seg videreutvikling av Aristoteles og Kant sine etiske og politiske teorier. De viktigste forskningstemaene inkluderer tillit, ansvarlighet, forholdet mellom legfolk og eksperter, samt verdier og beslutningsprosesser i forskning på, og samfunnsmessig anvendelse av, ny teknologi. Myskja har sittet i flere programstyrer i Norges forskningsråd, vært nestleder for Bioteknologirådet og ledet Samvittighetsutvalgets arbeid (NOU 2016: 13).


Innleder - Tellef Øgrim

Hvem er "mediene" i 2018

Hva er det mediene vil ha?

Hva vil lesere/seere ha?

Gjør det selv-formidling av kunst, funker det?

Kunst og næring-diskursen i mediene?

Når suksess måles i omsetning


Tellef Øgrim (61)

Journalistikk
Nærradio (80-tallet)
NRK Østlandssendingen
Dagens Næringsliv (EU/EØS, politikk, internettøkonomi, teknologi, nye medier)
Ballade
Parat magasin, Stat og Styring, Finansforbundet
Gitarist/låtskriver (rock, jazz, teater, impro)
Ung Pike Forsvunnet
Mugetuft
Jacek Kochan
Uuskyla Øgrim & Berg
Wøjt


Initiativtager - Jon Balke

Teaser:

Refleksjoner omkring kunstnerens rolle som næringsdrivende
Ved Jon Balke, musiker, komponist, daglig leder Madstun

Passer næringsdriver-hatten på kunstnerne? Hva har endret seg de siste 40 årene? Hvor kan dette gå videre? Utviklingen av artist/musiker-virkeligheten: Hva har endret seg de siste 40 årene og hvorfor? Fungerer næringsdrivende-modellen ekskluderende eller inkluderende? Hva er kjernen i kunstnerisk arbeid, og hvilke rammebetingelser bør et slikt arbeid ha?

Jon Balke


 
STUDIO 2

STUDIO 2

New studios

Two new studios with solar panels will be finished in spring 2019

Søren Lose

Søren Lose

New Woodsculpture

Søren Lose will be this years wood sculpture artist in residency at Madstun in June 2019.

NyStud_7943.jpg

Culture and entrepreneurship
Symposium 5-6 of september